Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Množství
Celkem
Váš nákupní košík: 0 ks zboží Váš nákupní košík: 1 ks zboží
Celkem za produkty (s DPH)
Celkem za doručení (s DPH) Bude určené
Celkem (bez DPH)
DPH 0 Kč
Celkem (s DPH)

Nakupte ještě za 1 000 Kč

a dopravu máte ZDARMA.

Super! Dopravu máte ZDARMA.

0 Kč / 1 000 Kč
Pokračovat v nákupu Pokračovat do košíku

Obchodní podmínky (OP)

I. Základní  ustanovení

Tyto OP vymezují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup v internetovém obchodě www.globo-lighting-cz.cz, kdy na jedné straně je společnost
GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o., Priemyselný park Géňa 5498, 934 01 Levice, IČO 365 369 89, DIČ: SK2020157062, zapsaná v OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl. č .: 12001/N jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující (dále jen "kupující").

Adresa elektronické pošty prodávajícího eshop-cz@globo-lighting.sk, telefonní číslo prodávajícího +420 775 152 628.

Provozní hodiny call centra a reklamačního střediska prodávajícího: běžné pracovní dny pondělí až pátek od 09.00 -16.00 hod. mimo dní pracovního klidu a svátků.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu

Podnikatelem se také pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve OP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito OP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi OP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Prodávající má právo na změnu a doplňování OP. O změnách v OP informuje své zákazníky formou zveřejnění změn na webové stránce s uvedením data, od kterého tyto změny vstoupí v platnost. Vstupem nových OP pozbývají platnosti původní OP.

 

 II. Kupní smlouva

 

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na www.globo-lighting-cz.cz.

Kupní smlouva se uzavírá na základě elektronické objednávky kupujícího. Všechny údaje musí být pravdivé a úplné. Veškeré objednávky jsou závazné.

Po obdržení objednávky prodávající elektronicky neprodleně potvrdí objednávku kupujícího, tj informuje kupujícího o obdržení a zařazení objednávky kupujícího
v systému prodávajícího.

V souladu s OP je kupní smlouva mezi stranami uzavřena pokud prodávající objednávku kupujícího potvrdil.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží,
i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupující ani prodávající není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu. Pokud má prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu - podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající předá kupujícímu - spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v sjednaném množství, jakosti a provedení.

Dodání zboží je provedeno předáním zboží Kupujícímu v místě dodání.

Místem dodání je adresa, kterou Kupující uvedl v objednávce jako místo dodání a Prodávající ji jako místo dodání potvrdil. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu nelze bez zvláštního předem daného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro
dodání zboží. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně.

Prodávající dodá zboží, které má na skladě v co nejkratším možném čase od přijetí objednávky / maximálně do 14 pracovních dní /. Ve výjimečných případech může být doba delší o čemž bude Kupující ihned informován.

 

III. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete (ZDE).

 

IV. Ceny


Všechny ceny jsou smluvní. V online eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny v rámci dodání do zemí EU jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Akční ceny platí do vyprodání zásob zboží nebo po dobu časově určenou.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Při změně ceny musí kontaktovat kupujícího. Kupující má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží u kurýra formou dobírky.

Prodávající dává možnost zaplatit za zboží osobně přepravní společnosti na dobírku, nebo platební kartou prostřednictvím platební brány eCard při vytvoření objednávky.

 

V. Objednávání

 

Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky kupujícím v eshopu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasena (akceptována) prodávajícím v souladu s těmito OP, jinak smluvní vztah nevznikne.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod. nebo
z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

VI. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

Právo na odstoupení od smlouvy má podle zákona jen spotřebitel.

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pro tento účel může spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který byl spotřebiteli zaslán nebo který je zpřístupněn na eshopu prodávajícího.

 

Stáhněte si FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

 

Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:

GLOBO EASTERN EUROPE,s.r.o.

Priemyselný park Géňa 5498

934 01 Levice, Slovensko

 

Zboží by měl spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po spotřebiteli částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.).

Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. V případě platby kartou budou peníze vráceny na účet vedený k platební kartě, ze které byla platba provedena. V případě platby na dobírku budou peníze vráceny na účet uvedený v oznámení na odstoupení od smlouvy, prodávající však nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané, bez známek opotřebení a v původním obalu. Prodávající vrácené zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno spotřebitelem nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající spotřebiteli zaplacenou kupní cenu zboží v souladu s OP a právními předpisy. Na základě této dohody se kupní cena vrátí bankovním převodem na účet spotřebitele uvedený ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě vrácení poškozeného zboží používaného nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti je prodávající oprávněn uplatnit vůči spotřebiteli náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky. Tyto nároky je oprávněn započíst si oproti pohledávce na vrácení kupní ceny (s výjimkou zboží vráceného z důvodů prokázaných záručních vad).

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

 

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nezrušil resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Při určování výše náhrady škody prodávající zohledňuje především dopravní náklady a
s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikateľ

Pokud jste nakupovali jako podnikatel (v objednávce jste zadali IČO), pak už nejste spotřebitel a z toho důvodu nevzniká právo na vrácení zboží do 14 dnů od doručení zboží.

 

 VII.  Platební podmínky


Prodávající akceptuje následující způsoby platby:

- platba platební kartou Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V-Pay a to prostřednictvím platební brány eCard.

- platba v hotovosti na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

 

VIII. Záruční podmínky

 

Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není konečný spotřebitel, nebo nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob. Odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku.

Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 250/2007 CFU v platném znění, občanským zákoníkem ČR a platnými právními předpisy.

Při všech výrobcích kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle § 623 a 623 občanského zákoníku.

Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel užívání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním. Záruka se rovněž nevztahuje na vady kvůli kterým byla poskytnuta sleva na Zboží při jeho koupi. Kupujícímu zaniká záruka i v případě bude-li proveden zásah do zboží.

 

GLOBO Prodloužená záruční doba
Pokud je na nějaký výrobek poskytnuta prodloužená záruka nad rámec zákonné 24 měsíční lhůty, autorizované servisní středisko GLOBO si vyhrazuje právo na úpravu záručních podmínek. Lhůta pro bezplatnou opravu produktu během prodloužené záruky po uplynutí 24 měsíční zákonné záruky se z lhůty 30 dní mění na dobu neurčitou. (Lhůta pro bezplatnou opravu podléhá výhradně individuální dohodě mezi servisem a zákazníkem po zohlednění dodací lhůty na zajištění originálního náhradního dílu). Servis GLOBO se navzdory této úpravě zavazuje provést bezplatnou opravu bez zbytečných odkladů.

Pokud se během platnosti prodloužené záruční doby (nad rámec zákonné 24 měsíční lhůty) vyskytne závada produktu, kterou nelze odstranit, ani z jakéhokoliv důvodu není možné vyměnit produkt za nový, GLOBO nevrací zákazníkovi plnou kupní cenu, ale poskytne záruční plnění formou výměny za jiný nový produkt v podobné kvalitě a s podobnými parametry.

Nárok na náhradu škody, způsobené prodlouženým reklamačním jednáním si můžete uplatnit pouze v případě, že prokazatelně došlo k úmyslnému zdržování nebo hrubé nedbalosti ze strany reklamačního střediska. Pokud během platnosti prodloužené záruční lhůty (po skončení zákonné 24 měsíční záruční lhůty) dojde k výměně zboží za nový kus, vzniká nárok na novou zákonnou 24 měsíční záruční lhůtu.

 

Kontrola zboží při převzetí

Přesto, že zboží je zabaleno bezpečně a takovým způsobem, aby se minimalizovala možnost poškození při přepravě, může se stát, že k takovému poškození obalu nebo i samotného zboží během přepravy dojde. Pokud při přebírání zboží zjistíte poškození obalu, zkontrolujte kompletnost zásilky, případně zkontrolujte neporušenost zboží. Pokud je zboží mechanicky poškozeno, zásilku nepřebírejte a vypište s přepravcem Protokol o škodě.

Kupující má nárok nepřebrat zboží, pokud je viditelně poškozeno přepravou. V tom případě má kupující nárok na výměnu zboží.

Informaci o tom, že zásilka je neúplná nebo poškozená, je nutné oznámit e-mailem na eshop-cz@globo-lighting.sk nebo telefonicky na tel.č. +420 775 152 628. Následně bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu reklamační protokol o zjištěných chybách.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí nekompletnost zboží nebo jakékoliv poškození zboží způsobené přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, je povinen reklamaci neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky uplatnit u prodávajícího. Následně Vás budeme kontaktovat o dalším postupu.

 

Stáhněte si REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

 

Zboží neposílejte na dobírku, balík vrátí přepravce zpět odesílateli !!!

 

Adresa na odeslání reklamací:

GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o

Reklamacie E-shop

Priemyselný park Géňa 5498

934 01 Levice

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace musí být vybavena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek, popřípadě právo na vrácení kupní ceny.

Pokud je na nějaký výrobek poskytnuta prodloužená záruka nad rámec zákonné 24 měsíční lhůty, autorizované servisní středisko GLOBO si vyhrazuje právo na úpravu záručních podmínek. Lhůta pro bezplatnou opravu produktu během prodloužené záruky po uplynutí 24 měsíční zákonné záruky se z lhůty 30 dní mění na dobu neurčitou.

 

Zaslání reklamovaného zboží

Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží prodávajícímu a proto je třeba postupovat následovně:

Kupující zabalí zboží se všemi jeho součástmi, se kterými byl dodán, bez znečištění a do vhodného obalu, který ho dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží.

Reklamované zboží zašle na adresu:

GLOBO EASTERN EUROPE s.r.o.

Priemyselný park Géňa 5498

934 01 Levice

Zboží neposílejte dobírkou! Zboží zaslané na dobírku nebude přijato a bude vráceno zpět.

K reklamovanému zboží je třeba přiložit vyplněný reklamační protokol s popisem závady, chyby a jak se chyba projevuje. Nezapomeňte na všechny potřebné doklady, které jsou nezbytné pro zpracování a vyřešení Vaší reklamace. Rozhodující datum na běh lhůty reklamace je datum přijetí reklamovaného zboží od kurýra nebo poštovního doručovatele. Prodávající vydá kupujícímu písemný doklad o uplatnění reklamace neprodleně, nejpozději však s vyjádřením o výsledku reklamačního řízení. Reklamace se nevztahuje na chyby zaviněné spotřebitelům v důsledku používání v rozporu s návodem k použití a ani na škody způsobené vyšší mocí.

Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na eshop-cz@globo-lighting.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

Alternativní řešení sporů může využít pouze konečný spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

 

IX. Ochrana duševního vlastnictví

 

Všechny materiály a texty publikované na internetové stránce www.globo-lighting-cz.cz jsou chráněny autorským zákonem a jsou majetkem GLOBO EASTERN EUROPE, s.r.o.

Všechny části internetové stránky www.globo-lighting-cz.cz (obrázky, zobrazení produktů nebo další dokumenty produktů, popis nákupu, manuály a rozdělení kategorií, produktů, souvisejících produktů a parametrů, články, texty) nemohou být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zveřejněny veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

 

X. Závěrečné ustanovení

 

Vztahy mezi Kupujícím - konečným spotřebitelem a Prodávajícím, které nejsou upraveny těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími souvisejícími předpisy. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na stránce www.globo-lighting-cz.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti 1.8.2019